Radykalna reforma sektora energetycznego na Ukrainie

Radykalna reforma sektora energetycznego na Ukrainie

Rząd przyjął Koncepcję realizacji polityki państwa w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Jej celem jest zmniejszenie zużycia gazu i innych surowców energetycznych do produkcji energii cieplnej, odzyskanie finansów przemysłu i przyciągnięcie inwestycji, a także wprowadzenie przejrzystego, efektywnego systemu rozliczeń między uczestnikami rynku energii cieplnej. Poinformowało o tym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Mieszkalnictwa oraz Służb Komunalnych Ukrainy. Koncepcja ma krótko-, średnio- i długoterminowy plan działań i obejmuje następujące główne obszary: • podniesienie poziomu technologicznego systemów zaopatrzenia w ciepło; • wzrost udziału alternatywnych źródeł energii w produkcji energii cieplnej; • zapewnienie rozwoju systemów zaopatrzenia w ciepło w oparciu o optymalne połączenie różnych rodzajów zaopatrzenia w ciepło w ramach osady (scentralizowane, autonomiczne, indywidualne); • wprowadzenie mechanizmów kształtowania taryf motywacyjnych; • uproszczenie procedur realizacji projektów inwestycyjnych; • przejście na zwrot pieniężny przywilejów i dotacji dla przedsiębiorstw, które są przyznawane ludności. Zgodnie z Koncepcją udział alternatywnych źródeł energii w produkcji energii cieplnej powinien wzrosnąć do 40% w 2035 r. Jednym z kierunków jest zmniejszenie zużycia ciepła w kraju do 60–20 kWh na metr kwadratowy rocznie. Planuje się zmniejszenie strat energii cieplnej w produkcji do 8% i transporcie do 10%.

(EN) Callback (EN) Fill out a questionnaire
Callback