KWESTIONARIUSZ

Prosimy o wypełnienie poniższego kwestionariusza, abyśmy mogli przedstawić odpowiednią propozycję dla Waszego projektu. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na te pytania, które możesz i dostarczenie innych materiałów, które mogą nam pomóc.

  1) Osoba kontaktowa odpowiedzialna za określone informacje
  2) Kotłownia
  2.1 Środek przenoszący ciepło:
  2.2 Wymagania dotyczące parametrów:
  2.3 Zasada zasilania paliwem:
  2.4 Paliwo:
  2.5 Obsługa popiołu:
  2.6 System czyszczenia wymiennika ciepła:
  2.7 Skład paliwa:
  3) Wykorzystanie ciepła
  3.1 Ogrzewanie pomieszczeń:
  Wymiary ogrzewanego pomieszczenia:
  3.2 Zaopatrzenie w ciepłą wodę:
  Wymagana ilość ciepłej wody:
  3.3 Ogrzewanie komór suszących:
  Pojemność komory:
  3.4 Wykorzystanie ciepła do innych celów technologicznych:
  4) Prace budowlane i instalacyjne
  5) Dodatkowe wyposażenie

   1) Ogólne dane projektu
   Klient / Inwestor:
   Nazwa Projektu:
   Telefon:
   E-mail:
   Lokalizacja platformy:
   Przewidywany harmonogram realizacji (zatwierdzenie planu, podpisanie umowy, pozwolenie na budowę, dostarczenie projektu):
   Przebudowa / nowa instalacja:
   2) Planowanie
   Obecny etap projektu (wstępny projekt/zatwierdzenie planu):
   Etap uzyskiwania pozwoleń środowiskowych (IPPC, Ocena Oddziaływania na Środowisko itp.):
   3) Miejsce instalacji
   Lokalizacja (adres, wieś / miasto)?:
   Istniejący / Nowy budynek (dostępne dane w przypadku istniejącego budynku):
   Etap planowania budowy (plan jeszcze nie przedłożony / już złożony / zatwierdzony). W przypadku zatwierdzonego już pozwolenia na projekt prosimy o podanie planu/planu terenu i wysokości budynku lub, w przypadku planowania, o podanie ogólnych gabarytów budynku.:
   Czy są jakieś ograniczenia dotyczące budynku (wysokość/długość kotłowni, wielkość miejsca na skraplacz, wielkość pomieszczenia do przechowywania paliwa, orientacja budynku itp.)?:
   Czy istnieją jakieś szczególne ograniczenia geograficzne lub środowiskowe (hałas/emisje, drogi itp.)?:
   Specyfikacja paliwa
   Typ paliwa:
   Rodzaj:
   Ilość (t/rok):
   Kalorie (MJ/kg):
   Gęstość (kg/m3):
   Rozmiar/granulacja (mm):
   Wilgotność (%m):
   Zawartość popiołu (% m):
   C (%m):
   H (%m):
   O (%m):
   N (%m):
   S (%m):
   Cl (%m)]:
   F (%m):
   Metale (mg/kg):
   (%m) – procent wagowy
   Przygotowanie paliwa (zakład przetwórstwa/mielenia — na miejscu/poza zakładem):
   Rodzaj i częstotliwość oraz ilość paliwa do transportu:
   Dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania paliwa (mielenie):
   Zmiany w dostawie paliwa w zależności od analizy wstępnej lub końcowej (CV, wilgotność, popiół, skład, pierwiastek):
   Wymagana pojemność pamięci (godziny pracy przy 100% obciążeniu):
   4) Specyfikacja systemu
   Informacje ogólne:
   Dostępne dane w przypadku rekonstrukcji:
   Moc paliwa
   Dostępność fabryczna (24 godziny/dobę, dni/tygodnie, godziny/rok?):
   Produkcja energii/pary/ciepła:
   Priorytet systemu (redukcja/utylizacja odpadów, produkcja energii elektrycznej, produkcja ciepła/pary itp.)?:
   Szczegóły zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło/parę (parametry pary technologicznej lub ciepłej wody (ilość/ciśnienie/temperatura), wykorzystanie ciepła: centralne ogrzewanie, ogrzewanie szklarni itp.)?:
   Wymagania systemowe (maksymalna wyjściowa moc elektryczna lub sprawność, minimalna/maksymalna/średnia moc pary technologicznej lub obciążenia cieplnego itp.)?:
   Kondensator:
   Preferowany agregat skraplający (skraplacz chłodzony bezpośrednio powietrzem/wodą, skraplacz chłodzony bezpośrednio powietrzem/wodą z chłodnią kominową, inne):
   Dostępność wody dla ewentualnego skraplacza chłodzonego wodą (woda gruntowa/rzeka/ilość/temperatura):
   Spaliny / woda / hałas / emisje:
   Pył:
   Całkowity węgiel organiczny TOC:
   Kwas solny (HCl):
   Kwas fluorowodorowy (HF):
   Dwutlenek siarki (SO2):
   Tlenki azotu (NO2):
   Tlenek węgla (CO):
   Metale ciężkie:
   Cd i Ti (ogółem):
   Sb,As,Pb,Cr,Co,Mn,Ni,V,Sn (całkowity):
   Hg:
   Dioksyny i furany:
   Stężenia podane są na poziomie 11% objętości O2 w gazach odlotowych i 6% dla biopaliw
   Czy są jakieś specjalne wymagania dotyczące emisji spalin?:
   Czy są jakieś specjalne wymagania dotyczące ścieków, hałasu lub innych emisji?:
   Inne:
   Czy są jakieś umowy/uzgodnienia z innymi dostawcami poszczególnych komponentów?:
   Dostawa paliwa pomocniczego na potrzeby rozruchu i WID (NG, LPG):
   5) Inne
   Czy są jakieś specjalne wymagania dotyczące obsługi i konserwacji?:
   Czy są jakieś wymagania finansowe/inwestycyjne?:
   Dodatkowe komentarze:
   Miejsce i data:
   Kto wypełnił dokument:
   Callback